Privacybeleid

Retail Compleet Bouw B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Contactgegevens

Hebt u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:
Retail Compleet Bouw B.V.
Kapitein Hatterasstraat 1-02
5015 BB TILBURG
Tel. 013 303 0033
info@retailcompleetbouw.nl
www.retailcompleetbouw.nl

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen
krijgen of hebben gehad. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn particuliere klanten en relaties,
contactpersonen bij zakelijke klanten en relaties, medewerkers en zzp‘ers, of contactpersonen bij onze
eigen zakelijke dienstverleners.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende doelen en gronden:

 • om uitvoering te kunnen geven aan gesloten overeenkomsten, zoals overeenkomsten van
  opdracht, aanneming van werk en arbeidsovereenkomsten,
 • voor zover dat nodig is om dergelijke overeenkomsten tot stand te brengen,
 • omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld om te kunnen
  communiceren, in contact te kunnen blijven en/of in contact te kunnen komen met
  voormalige, huidige en potentiële klanten en relaties
 • en in een voorkomend geval omdat we dat wettelijk verplicht zijn.

Indien nodig, kunnen wij uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking van
persoonsgegevens. U hebt dan te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Alleen indien dit noodzakelijk is in verband met de bovenstaande doelen en gronden, verwerken wij
uw persoonsgegevens. Deze informatie kan onder meer bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens
(waaronder e-mail en telefoonnummer), geslacht, bankrekeningnummer(s), BSN en andere
persoonsgegevens die benodigd zijn in verband met de bovenstaande doelen en gronden. U kunt van
ons verwachten dat wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is.

Beveiliging

Retail Compleet Bouw B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij
hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de
door ons verwerkte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Retail Compleet Bouw B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na afronding van een overeenkomst, worden de
persoonsgegevens die in verband met die overeenkomst zijn verwerkt, in ieder geval bewaard zolang
de kans bestaat dat nog na-contact plaats kan gaan vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Retail Compleet Bouw B.V. verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden en verstrekt deze
uitsluitend aan derden indien dit nodig is om de bovenstaande doelen te realiseren. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zo maken wij bijvoorbeeld
gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de salarisadministratie;
 • het verzorgen van pensioenverplichtingen;
 • het aan- afmelden ten behoeve van (personeels-) verzekeringen;
 • het verzorgen van financiële stukken, zoals jaarrekeningen;
 • het nakomen van contractuele verplichtingen (bijv. onderaannemers en leveranciers of
  opdrachtnemers);
 • het verzorgen van onze ICT en de dienstverlening daarom heen;
 • het faciliteren van websites.

Retail Compleet Bouw B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website en social media

Retail Compleet Bouw B.V. gebruikt op haar website alleen functionele cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de goede technische werking van de website en uw gebruiksgemak, bijvoorbeeld het onthouden van voorkeursinstellingen.

Retail Compleet Bouw B.V. maakt gebruik van sociale media zoals Facebook. Indien Retail Compleet
Bouw B.V. persoonsgegevens op haar sociale media-accounts plaatst, gebeurt dat altijd ter
verwezenlijking van de doelen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Op berichten die derden op
onze sociale media-accounts plaatsen hebben wij geen directe invloed en daarvoor aanvaarden wij
dan ook geen aansprakelijkheid. Mocht u op onze sociale media-accounts ongewenst
persoonsgegevens van uzelf tegenkomen, neem dan contact met ons op.

Op onze website en/of sociale media-accounts kunnen hyperlinks naar andere websites worden
opgenomen. Retail Compleet Bouw B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze
websites en bedrijven met uw privacy omgaan. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op
verwerking door of in uitdrukkelijke opdracht van Retail Compleet Bouw B.V.

Rechten van betrokkenen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging bij ons indienen. Indien
u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een bezwaar
toesturen en/of een verzoek om verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt
ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u vragen of
opmerkingen hebt bij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u ons echter ook altijd vragen
om een mondelinge toelichting. Wij geven die graag.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze website vindt u altijd de meest
recente versie.